* PRAVIDLA PLEMENITBY *

Český strakatý pes je bezesporu málopočetné plemeno. Chceme-li přispět k jeho rozvoji, měli bychom uplatňovat pravidla řízené plemenitby.
Řízená plemenitba se provádí nejen u málopočetných plemen psů, ale i u dalších ohrožených živočišných druhů. Je to soubor pravidel, jejichž dodržování vede k udržení stávajícího živočišného druhu a k rozvoji jeho genetické variability. Pravidla jsou vcelku jednoduchá. Prostřednictvím těchto stránek bych tedy chtěla seznámit chovatele, jak by takové sestavování chovných párů mělo vypadat a jaká máme pravidla plemenitby u strakáčů.
Tak tedy:
 

 
OBECNÁ PRAVIDLA PLEMENITBY
1. Neopakovat stejné rodičovské kombinace
2. Neopakovat podobné rodičovské kombinace
3. Udržet koeficient příbuzenské plemenitby (Fx) do 8 %
4. Alepsoň 1 z rodičů je starší 4 let (kvůli minimalizaci rizika epilepsie)
5. Udržet koeficient rizika epilepsie do 1,2
6. Fena smí mít maximálně 4 vrhy za celý život
7. Pes smí krýt maximálně 2x za kalendářní rok a zplodit celkem 40 potomků za celý život
 

 

Pojďme si detailněji rozebrat jednotlivá pravidla:
Neopakovat stejné ani podobné rodičovaské kombinace. Toto je nejdůležitější pravidlo řízeného chovu vedoucí k rozvoji genetické variability plemene. Opakováním stejných či rodičovských kombinaci získáme vždy vlastní sourozence a tím pádem nám jejich úzká příbuznost ztíží výběr vhodného partnera pro další využití v chovu. Kromě toho budou v chovu působit pravděpodobně ve stejný čas. Podíváme-li se do historie chovu čsp, najdeme příkladů opakovaného spojení bohužel více. Opakované krytí rozhodně nevede k rozvoji genetické variability. Pro potomky z těchto spojení je pak obtížné hledat vhodné partnery k chovu.
Příklady:
Dazuli Lovu zdar kryta 3x Argem Stříbřecký rybník (vrhy B, C, D Libachar)
Dazuli Lovu zdar kryta 2x Akademikem Tabat (vrhy E, F Libachar)
Dračice Lovu zdar kryta 2x Artisem z Nadějného chovu (vrhy A, C Tabat)
Arina Libachar kryta 2x Akademikem Tabat (vrhy D, E Prosmycký dvůr)
Amity Červený muškát kryta 2x Dykem Prosmycký dvůr (vrhy CH, L Červený muškát)
Elba Libachar kryta 2x Atomem Anibob (vrhy A, B Velký dar)
 
Jako opakované krytí je považováno i krytí feny 2 vlastními sourozenci, byť z různých vrhů či krytí 2 vlastních sester 1 psem či jeho vlastními bratry.
Příklady:
Armína a Amfora od Chlpíků + Beneta Anibob kryty Dykem, Dixem, Edgarem a Edíkem Prosmycký dvůr
Bobina Libachar a Cácorka Libachar kryty Budulínkem Tabat (vrhy B Anibob a A od Chlpíků)
Bali a Dáša Libachar kryty Akademikem a Cipískem Tabat (vrhy A Tyrkys a A Koriolan)
Ema, Evelína a Fifina Libachar kryty Artušem z Kraje krkavce (vrhy A ze Slavičí boudy, E z Kraje krkavce, C z Česlova)
 
Opakované krytí je i krytí např. sourozencem předchozího partnera. Chovný pár je tedy nutné brát z pohledu spojení dvou odlišných vrhů - např. A od Chlpíků a D Prosmycký dvůr a toto spojení již neopakovat. Protože ale jedinci z vrhu E Prosmycký dvůr jsou vlastními sourozenci vrhu D Prosmycký dvůr, nemělo by již být uskutečněno spojení ani s nikým z tohoto vrhu. Znamená to tedy, že by již nemělo být uskutečněno žádné spojení mezi jedinci vrhů A od Chlpíků a D, E Prosmycký dvůr. Pokud takové spojení uskutečněno bude, jedná se o opakované spojení.
 
JEDINCI SE SHODNÝMI RODIČI JSOU VLASTNÍMI SOUROZENCI
Na první pohled jednoduché pravidlo. Připustíme-li fenu opakovaně stejným psem, jejich štěňata jsou vždy vlastní sourozenci. Na toto pravidlo bereme ohled v dalším chovném využití potomků.
Příklady:
vrhy B, C, D Libachar jsou vlastními sourozenci (Dazuli Lovu zdar x Argo Stříbřecký rybník)
vrhy A, C Tabat (Dračice Lovu zdar x Artis z Nadějného chovu)
vrhy D, E Prosmycký dvůr (Arina Libachar x Akademik Tabat)
vrhy A, B Velký dar (Elba Libachar x Atom Anibob)
vrhy C, E Anibob (Bobina Libachar x Atom Anibob)
vrhy C, G Červený muškát (Amity Červený muškát x Emánek Tabat)
vrhy Ch, L Červený muškát (Amity Červený muškát x Dyk Prosmycký dvůr)
vrhy D, I Červený muškát (Bělka Libachar x Emánek Tabat)
vrhy F, K Červený muškát (Bělka Libachar x Dyk Prosmycký dvůr)
 
VYLOUČIT ÚZKOU PŘÍBUZENSKOU PLEMENITBU
(otec x dcera, matka x syn; sourozenci mezi sebou)
Úzká příbuzenská plemenitba hrála důležitou roli v obnově plemene, kdy byli známi pouze 3 psi a 3 feny. Zde se tedy nabízela možnost nakrýt každou fenu jiným psem a jejich potomky nekrýt vlastním otcem. K tomu bohužel nedošlo a tak jsou dnešní strakáči z větší míry potomky 1 psa - Arga Stříbřecký rybník. Pak nezbývalo než opravdu využít úzké příbuzenské plemenitby k namnožení plemene. V současné době ale rozhodně není důvod k použití této metody plemenitby, dalo by se říci, že patří mezi "tabu" v řízeném chovu. Takto totiž získáme jedince, kteří mají mnoho společných předků ve svém rodokmenu, což nám opět zúží výběr k nim vhodného partnera pro další využití v chovu.
Příklady:
Dazuli Lovu zdar kryta 3x vlastním otcem Argem Stříbřecký rybník (vrhy B, C, D Libachar)
Alpinka Tabat kryta vlastním bratrem Cipískem Tabat (E Tabat)
Ikona Tabat kryta vlastním otcem Agem Červený muškát (vrh A Černolické skály)
 
NESPOJOVAT MLADÁ ZVÍŘATA - pokud to není nezbytně nutné
Toto je opatření je důležité v případě, že plemeno nese nějakou vrozenou chorobu, která se může projevit v pozdějím věku. U strakáčů je to např. epilepsie. Ta se totiž nejčastěji objevuje mezi 2. - 5. rokem věku zvířete. Proto je dobré, aby alespoň 1 z potenciálních rodičů byl starší a nebyla spojována dvě mladá a nově uchovněná zvířata. Tím se sníží riziko výskytu této choroby.
 
VYUŽÍT MAXIMUM CHOVNÝCH JEDINCŮ
Máme-li soubor chovných psů a fen, je žádoucí, aby bylo využito maximum uchovněných jedinců. U fen je to složitější, záleží na jejím majiteli a jeho vůli fenu připustit. U chovných psů je to jednodušší. Je-li uchovněno více psů z 1 vrhu, měli by být v chovu využiti všichni, ne pouze jeden. Vše samozřejmě s ohledem na zdraví.
 
NESPOJOVAT ZVÍŘATA S VADAMI ČI EXTRÉMY
Pokud chci krýt zvíře, které má nějakou vadu (odchylku) povolenou standardem, je vhodné najít partnera, který je naprosto standardní. Jako příklad lze uvést chybění některých zubů. Pokud chci krýt fenu, které chybí nějaký zub (zuby), je lepší jí krýt plnochrupým psem a obráceně. Jako další by se dal uvést třeba špatný formát těla, přestavěná záď, špatně nasazené či nesené uši, hraniční kohoutková výška atd. K nim je nezbytné hledat partnera, který ve všech bodech odpovídá standardu.
 


B. VÝPOČET KOEFICIENTU PŘÍBUZENSKÉ PLEMENITBY - Fx
Fx je číslo, které nám říká, do jaké míry jsou si dva jedinci navzájem příbuzní. Je vyjádřeno v procentech a mělo by být co nejmenší. Čím je vyšší, tím jsou si daní jedinci příbuznější. FCI doporučuje u málopočetných plemen nepřekračovat hodnotu 10%. Jako hraniční se většinou považuje hodnota Fx max. 12,5 % při 4 generacích předků. Pro názornost uvádím na hned na začátku pár čísel:

Vztah
Fx
potomci 2 sourozenců mezi sebou
37,5 %
rodiče x děti
25 %
sourozenci mezi sebou
25 %
polosourozenci
12,5 %
strýc x neteř, teta x synovec
12,5 %

Jak tedy hodnotu Fx vypočítáme?
Nejprve si nakreslíme tabulku, ve které bude 5 sloupců a 16 řádek. Sloupce představují generace předků budoucích štěňat. Do jednotlivých políček napíšeme jména předků podle rodokmenů. Políčka se shodnými předky vybarvíme tak, aby každý ze shodných předků měl svoji barvu. Výsledný rodokmen by měl být co nejméně barevný.
Písmenka o a m znamenají stranu rodokmenu: o - strana otce, m - strana matky

0 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace
štěňata otec 1o otec 2o
otec 3o
otec 5o
matka 5o
matka 3o
otec 6o
matka 6o
matka 2o otec 4o
otec 7o
matka 7o
matka 4o
otec 8o
matka 8o
matka 1m otec 2m otec 3m
otec 5m
matka 5m
matka 3m otec 6m
matka 6m
matka 2m
otec 4m
otec 7m
matka 7m
matka 4m
otec 8m
matka 8m

Při výpočtu koeficientu příbuzenské plemenitby vycházíme z Wrightova vzorce:

Fx = Σ (0,5 n1 + n2 + 1) * (1 + Fa)

kde n1 je počet volných generací ze strany otce, n2 je počet volných generací ze strany matky. Jako volnou generaci označujeme tu, kde se společný předek nevyskytuje. Fa označuje koeficient příbuznosti u společného předka, který sám vznikl příbuzenskou plemenitbou.
Pro názornost uvádím několik příkladů, jak Fx vypočítat:

1. pouze 1 společný předek - Argo Stříbřecký rybník:

0 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace
štěňata Artuš z Kraje krkavce Dar Lovu zdar
Argo Stříbřecký rybník
Andejs Dobrušská hacienda
Barka Voděradský háj
Peggy
neznámý
neznámá
Bára Prosmycký dvůr Car Voděradský háj
Asmar Lovu zdar
Britka z Bironova lesa
Asta Prosmycký dvůr
Car Voděradský háj
Cilka
J Anibob Alan Libachar Argo Stříbřecký rybník
Andejs Dobrušská hacienda
Barka Voděradský háj
Betyna neznámý
neznámá
Eliška Anibob
Atom Anibob
Budulínek Tabat
Cetka Tabat
Bobina Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar

Při výpočtu koeficientu příbuzenské plemenitby vycházíme z Wrightova vzorce.
Budou nás zajímat pouze ti předci, kteří se vyskytují společně na straně matky i otce. Zde je to pouze Argo Stříbřecký rybník. Na straně otce se vyskytuje 1x (ve 3. generaci), na straně matky 2x (ve 3. a ve 4. generaci). Ze strany otce máme 2 volné generace, písmenko n1 bude umocněno na 2. Ze strany matky je ale Argo v rodokmenu 2x, musíme s ním tedy dvakrát počítat. Poprvé je je Argo ve 4. generaci a 3 generace jsou volné, budeme n2 umocňovat na 3. Podruhé je Argo ve 3. generaci a 2 generace jsou volné, budeme n2 umocňovat na 2. Ještě se nám v rodokmenu vyskytují Argovi rodiče (Andejs a Barka), ale protože nebudou se do výsledného Fx počítat, Argo je jejich "zástupcem". Kdyby však byl některý z těchto rodičů obsažen na jiném místě v rodokmenu než u Arga, museli bychom ho tam započítat také (viz dále). Výsledný výpočet bude vypadat takto:
Fx = Σ (0,5 n1 + n2 + 1)
Fx = 0,5 2+2+1 + 0,5 2+3+1 = 0,5 5 + 0,5 6 = 4,6875 %
Toto číslo je menší než pomyslná hranice 12,5%, lze tedy spojení J Anibob s Artušem z Kraje krkavce považovat za vhodné. Samozřejmě s přihlédnutím na zdravotní stav zvířat a také k tomu, že Artuš je regenerát po nalezené feně Cilce, takže by fena neměla být potomkem regenerace.

2. více společných předků - Argo Stříbřecký rybník, Dazuli Lovu zdar, Cetka Tabat
Zde jsou celkem 3 společní předci. Protože se vyskytují v různých generacích, bude výsledný Fx součtem jednotlivých předků a generací.

0 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace
štěňata A od Vlčavy Bimbo Tyrkys
Ben
neznámý
neznámá
Bali Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar
Děvče Anibob Cvalík Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar
Cetka Tabat
Artis z Nadějného chovu
Dračice Lovu zdar
J Anibob Alan Libachar Argo Stříbřecký rybník
Andejs Dobrušská hacienda
Barka Voděradský háj
Betyna neznámý
neznámá
Eliška Anibob
Atom Anibob
Budulínek Tabat
Cetka Tabat
Bobina Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar

Argo Stříbřecký rybník:
Fx(Argo) = 0,5 3+2+1 * 2 (protože je Argo 2x ve 4. generaci na straně otce) + 0,5 3 + 3 + 1 * 2 (protože je Argo 2x ve 4. generaci na straně otce)= 0,5 6 * 2 + 0,5 7 * 2 = 4,6875%

Dazuli Lovu zdar:
Fx(Dazuli) = 0,5 3 + 3 + 1 * 2 (protože je Dazuli 2x ve 4. generaci na straně matky) = 0,5 7 * 2 = 1,5625%

Cetka Tabat:
Fx(Cetka) = 0,5 2 + 3 + 1 = 0,5 6 = 1,5625%

Výsledný Fx pak bude součtem všech 3 dílčích výsledků: Fx = Fx(Argo) + Fx(Dazuli) + Fx(Cetka) = 4,6875% + 1,5625% + 1,5625% = 7,8125%
Celkový koeficient příbuzenské plemenitby je 7,8125%, což by bylo opět v souladu s pravidly plemenitby. Opět s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat.

3. více společných předků a předek vzniklý příbuzenskou plemenitbou
- Argo Stříbřecký rybník, Bobina Libachar
, Budulínek Tabat, Betyna
Zde využijeme čísla Fa - tedy koeficient příbuznosti u společného předka, který sám je produktem příbuzenské plemenitby. Nebudeme počítat Dazuli Lovu zdar, protože je "zahrnuta" do Bobiny Libachar. Nebudeme počítat ani Arga, který je otcem Bobiny, ale pouze v případě té Bobiny. V ostatních případech ho započítat musíme. Navíc víme, že Bobina je produktem úzké příbuzenské plemenitby, kdy Argo nakryl svoji dceru Dazuli, takže výsledný Fx u Bobiny budeme ještě násobit číslem 1,25. Stejně tak je tomu u Budulínka Tabat, který je rovněž produktem úzké příbuzenské plemenitby, kdy jeho otec Artis z Nadějného chovu nakryl vlastní dcderu Alpinku Tabat. Výsledný Fx budeme také násobit číslem 1,25. Je to podle výše zmíněné tabulky, kdy koeficient Fx je při krytí dcery otcem (blízká příbuzenská plemenitba) roven 25%.

0 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace
štěňata A Žižkův dvůr Dyk Prosmycký dvůr
Akademik Tabat
Artis z Nadějného chovu
Dračice Lovu zdar
Arina Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Betyna
Beneta Anibob Budulínek Tabat
Artis z Nadějného chovu
Alpinka Tabat
Bobina Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar
J Anibob Alan Libachar Argo Stříbřecký rybník
Andejs Dobrušská hacienda
Barka Voděradský háj
Betyna neznámý
neznámá
Eliška Anibob
Atom Anibob
Budulínek Tabat
Cetka Tabat
Bobina Libachar
Argo Stříbřecký rybník
Dazuli Lovu zdar

Argo Stříbřecký rybník:
Fx = 0,5 3 + 2 + 1 * 2 (na straně otce je Argo 2x) + 0,5 3 + 3 + 1 = 0,5 6 * 2 + 0,5 7 = 3,90625%

Bobina Libachar:
Fx = 0,5 n1 + n2 + 1 * (1 + Fa)     víme, že Fa je 1,25
Fx = 0,5 2 + 2 + 1 * 1,25 = 0,5 5 * 1,25 = 3,125 * 1,25 = 3,90625%

Budulínek Tabat:     víme, že Fa je 1,25
Fx = 0,5 2 + 3 + 1 * 1,25 = 0,5 6 * 1,25 = 1,5625 * 1,25 = 1,953%

Betyna:
Fx = 0,5 3 + 2 + 1 = 0,5 6 = 1,5625%

Výsledné Fx je opět součtem předchozích, takže Fx = Fx(Argo) + Fx(Bobina) + Fx(Betyna) + Fx(Budulínek)= 3,90625 + 3,90625 + 1,5625 + 1,953 = 11,328%
Toto spojení je na hranici únosnosti, doporučená mez FCI je do 10%. Můžeme ještě přistoupit na hranici 12,5%, ale to je opravdu maximum. Pokud by nebylo jiné možnosti, bylo možné v krajném případě uvažovat i o tomto spojení.


Chcete-li si svoje výpočty zkontrolovat, klikněte sem. Tato stránka obsahuje tabulku, kam vyplníte rodokmen rodičů uvažovaného vrhu a provede výpočet Fx na stanovený počet generací předků.


Použitá literatura:
1. Dostál J.: Chov psů - Genetika v kynologické praxi
2. Wachtel H.: Chov psů v roce 2000
3. Svět psů - genetika v praxi (série článků od Jaroslava Dostála)
4. Svět psů 1/2005 - řízení chovu psů v málopočetných populacích
5. Kníže, Fiedler: ABC genetiky drobných zvířat

zpět - INDEX    |    vpřed - Dědičnost zbarvení a délky srsti
 
 
 
 
 
 
© 2024 Strakáči.cz (v3.02)


Odkazy: Zahradní domky a dřevostavby   Dětská hřiště a skluzavky